Những thông tin cơ bản cần nắm về tiểu sử Hồ Chí Minh

4.3 (86.67%) 18 votes

Nói đến người anh cả cách mạng Việt Nam, người đầu tiên chúng ta nghĩ tới chắc chắn sẽ là chủ tịch Hồ Chí Minh. Để hiểu hơn về Người, cũng như con đường hoạt động cách mạng của Người, các bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về tiểu sử Hồ Chí Minh, qua nội dung bài viết dưới đây nhé!

Tiểu sử Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890, tại xã Kiêm Liên – Nam Đàn – Nghệ An; mất ngày 2 tháng 9 năm 1969 tại Hà Nội. Ngày nhỏ Người có tên là Nguyễn Sinh Cung, đi học lấy tên là Nguyễn Tất Thành và trong thời gian hoạt động cách mạng Người lấy tên Nguyễn Ái Quốc cùng với nhiều bút danh, bí danh khác.

hồ chí minh

Hồ Chí Minh sinh ra và lớn lên trong gia đình nho giáo có truyền thống yêu nước, bố của Người là cụ Nguyễn Sinh Sắc, mẹ là bà Hoàng Thị Loan. Chủ tịch Hồ Chí Minh lớn lên ở một địa phương có truyền thống chống giặc ngoại xâm, được tận mắt chứng kiến những nỗi khổ, vất vả của người dân dưới ách thống trị, đô hộ mà thực dân Pháp đối xử với dân tộc ta. Ngay từ nhỏ, Người đã được nghe và tận mắt chứng kiến những nỗi khổ cực đồng bào ta hằng ngày phải hứng chịu, hay sự thất bại của các phong trào đấu tranh chống lại thực dân. Trong Hồ Chí Minh đã sớm hình thành nên tư tưởng, ý chí đánh đuổi thực dân, giúp đất nước giành được độc lập và đem lại tự do – hạnh phúc cho toàn thể dân tộc.

Với ý chí – quyết tâm đó, vào ngày 5 tháng 6 năm 1911, tại bến cảng Nhà Rồng Người đã lên tàu sang phương Tây để thực hiện quyết tâm tìm ra con đường cứu nước, giải phóng dân tộc. Trong thời gian từ năm 1912 đến 1917 lấy tên gọi là Nguyễn Tất Thành, Người đã đi nhiều nước ở châu Âu, châu Á, châu Mỹ và châu Phi, để hiểu được nỗi vất vả của người dân lao động trên thế giới, Người sống hòa mình vào cuộc sống của người dân lao động.

Từ thực tiễn, Hồ Chí Minh hiểu và cảm thông sâu sắc với nỗi vất vả, khổ cực mà nhân dân lao động và dân tộc thuộc địa đang phải gánh chịu, cũng như nguyện vọng của họ. Qua đó, Hồ Chí Minh sớm có nhận thức ra rằng, cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của người dân Việt Nam cũng là một bộ phận của cuộc đấu tranh chung mà nhân dân thế giới đang tiến hành. Để đưa ra những định hướng cho cách mạng Việt Nam, Người tích cực tham gia vào cách hoạt động của phong trào cách mạng thế giới, Người biết nhiều tiếng Ngoại ngữ.

Trong hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh đã vận dụng cũng như phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin vào thực tế hoàn cách của cách mạng Việt Nam một cách cụ thể. Theo đó, Người luôn gắn Cách mạng Việt Nam trong cuộc đấu tranh chung của Nhân dân thế giới vì hòa bình – độc lập dân tộc – dân chủ – tiến bộ xã hội. Về con người, Hồ Chí Minh được đánh giá là tấm gương sáng về đạo đức cao cả – cần – kiệm – liêm – chính – chí công vô tư – Người sống vô cùng khiêm tốn. Những đóng góp của Người với cách mạng Việt Nam, cách mạng Thế giới và đức tính của Người luôn là niềm tự hào, để toàn dân tộc học tập noi theo.

Trong sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay, công cuộc đưa đất nước hội nhập với thế giới. Tư tưởng Hồ Chí Minh chính là tài sản về tinh thân to lớn mà Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc Việt Nam coi là “kim chỉ nang” soi  đường trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước của dân tộc Việt Nam với mục tiêu “dân giàu – nước mạnh – dân chủ – công bằng – văn minh”.

Vào năm 1990, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổ chức giáo dục – Khoa học – Văn hóa của Liên Hợp quốc (UNESCO) đã phong tặng và tôn vinh Người là: Anh hùng giải phóng dân tộc và là Danh nhân văn hóa thế giới.

Nhằm giúp bạn đọc có được những cái nhìn, hiểu rõ hơn về quá trình hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh. Nội dung tiếp theo của bài viết, chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin tóm tắt về quá trình hoạt động cách mạng của Người.

Tóm tắt quá trình hoạt động cách mạng của từ năm 1911 đến 1930

Qúa trình hoạt động cách mạng của chủ tịch Hồ Chí Minh, có những mốc sự kiện mà chúng ta cần phải ghi nhớ, nắm được gồm những nội dung cơ bản sau đây.

bác hồ ra đi tìm đường cứu nước

Thứ nhất, hành trình cứu nước của Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 5 tháng 6 năm 1911, tại bến cảng Nhà Rồng – Sài Gòn, với tên gọi Nguyễn Tất Thành Người đã lên con tàu Đô đốc Latútsơ Tơrêvilơ bắt đầu hành trình ra phương Tây của mình, đến tháng 7 năm 1911 con tàu cập bến tại thành phố Mácxay (Pháp). Tại đây, Người lại lên một con tàu khác với hành trình dài đi châu Phi, sang Mỹ về Anh và đến cuối năm 1917 thì trở lại Pháp sinh sống, hoạt động cách mạng đến năm 1923.

Trong 6 năm sống và hoạt động ở Pháp, là thời kỳ mở ra một trang mới trong phong trào giải phóng dân tộc thế giới nói chung, cuộc cách mạng giải phóng của Nhân dân Việt Nam nói riêng.

Trong đó:

  • Năm 1919, khi chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc và thắng lợi thuộc về các nước Đế quốc. Nhằm chia lại thị trường thế giới, các nước này đã tổ chức một Hội nghị tại Vecxay, lấy tên là Nguyễn Ái Quốc Người đã thay mặt cho người Việt Nam yêu nước sống tại Pháp gửi tới Hội nghị Bản yêu sách của Nhân dân Việt Nam. Trong Bản yêu sách, Người có đề cập đến quyền tự do – dân chủ – quyền tự quyết của Dân tộc Việt Nam; Người cũng bắt đầu kể cho nhân dân thế giới biết về tội ác mà thực dân Pháp đã và đang thực hiện ở các nước thuộc địa với mục tiêu để giai cấp công nhân – các tổ chức dân chủ của Pháp sẽ chú ý tới tình hình của Việt Nam.
  • Năm 1920 Người tham gia thành lập ra Đảng Cộng sản Pháp ở Đại hội Tua
  • Năm 1921 Người tham gia thành lập ra Hội Liên hiệp các Dân tộc thuộc địa Pháp
  • Năm 1922 Người viết và xuất bản báo Người cùng khổ
  • Năm 1923 Người được tín nhiệm và bầu vào Ban chấp hành Quốc tế Nông dân.

Thứ hai, vào năm 1924 Nguyễn Ái Quốc đã tham dự Đại Hội lần thứ V Quốc Tế Cộng Sản, Người được bầu làm Uỷ viên Thường trực Bộ Phương Đông và trực tiếp phụ trách Cục Phương Nam. Đến cuối năm 1924, Người về Quảng Châu – Trung Quốc sống và hoạt động.

Thứ ba, năm 1925 Người tham gia vào quá trình thành lập Hội Liên Hiệp các dân tộc bị áp bức ở Châu Á. Người cho xuất bản 2 cuốn sách nổi tiếng là: Bản án chế độ Thực dân Pháp năm 1925 và Đường cách mệnh năm 1927. Cũng trong năm 1925, Người đã thành lập ra “Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên” tại Quảng Châu (Trung Quốc), cùng với tổ chức “Cộng Sản Đoàn” chính là nòng cốt của Hội để mở ra những lớp đào tạo cán bộ Cộng sản tham gia vào công việc lãnh đạo Hội, thực hiện truyền bá Chủ nghĩa Mác – Lenin vào Việt Nam.

Thứ tư, ngày 3 tháng 2 năm 1930 tại Cửu Long – Hương Cảng (Trung Quốc), Người trực tiếp làm chủ tọa tại Hội nghị Thành lập Đảng. Tại Hội nghị Người đã thông qua Chính cương vắn tắt – Sách lược vắn tắt – Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng  Sản Việt Nam. Đến tháng 10 năm 1930, Đảng Cộng Sản Việt Nam được đổi tên thành Đảng Cộng Sản Đông Dương để phù hợp với quá trình hoạt động cách mạng lúc bấy giờ. Nhân dịp thành lập Đảng, Người đã ra lời kêu gọi nhân dân kháng chiến. Sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam có một ý nghĩa quan trọng, to lớn trong sự nghiệp đấu tranh và giành độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam.

Kết luận

Đó là toàn bộ những thông tin về tiểu sử Hồ Chí Minh, cũng như tóm tắt quá trình hoạt động của Người từ năm 1919 đến 1930 mà chúng tôi mong muốn bạn đọc nắm được. Trong sự phát triển của xã hội Việt Nam hiện nay, lý tưởng của Người luôn đóng một vai trò quan trọng và có quan hệ mật thiết trong việc xây dựng, lãnh đạo nhà nước của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *